A Habitus Mentálhigiénés Alapítvány (Továbbiakban: az Alapítvány) személyes adatait az adatkezelési szabályoknak megfelelően, a tevékenységével összefüggő célokra, kapcsolatfelvétel céljából tárolja, amelyhez az Ön hozzájárulása szükséges.

Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatit tároljuk, akkor az Ön kérésére törüljük az adatokat.

Tiszteletben tartjuk magánjellegű adataid és magánéleted, adataidat az Adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük.

A tájékoztató célja, hogy az Alapítvány adatvédelmi- és adatkezelési elveit rögzítse.

Az www.habitusalapitvany.hu honlap (a továbbiakban: honlap) működtetése során a honlapon regisztrálók, illetve látogatók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Habitus Mentálhigiénés Alapítvány

Székhely, és levelezési cím:  8449 Magyarpolány, Petőfi u. 40.

Email cím: info@habitusalapitvany.hu

Weblap cím: www.habitusalapitvany.hu

Kezelt személyes adatok köre:

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

– vezetéknév

– kerezsztnév

– saját e-mail cím

AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

 Az Adatkezelő az adatokat felveheti az érintettől. Ebben az esetben az érintett adatszolgáltatása önkéntes. Amennyiben az érintett adományoz, és a hírlevélben egyértelműen feltüntetésre kerül az, hogy az érintett adományozása esetén az adatait az Adatkezelő rögzíti és kezeli, az adományozás egyúttal adatszolgáltatásnak minősül. Más forrásokból történő adatfelvétel Az Adatkezelő más forrásból kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat veszi fel. Az Adatkezelő név- és lakcímadatot a Kkt. 3. § (1) bek. alapján vesz fel az alábbi forrásokból: – Jogszerűen nyilvánosságra hozott adatállomány (pl. telefonkönyv). Az ilyen adatállományból adat kizárólag akkor vehető át, ha az adatfelvételkor az érintett tájékoztatást kapott arról, hogy adatai közvetlen üzletszerzési célra felhasználhatók, és lehetősége volt a tiltakozásra. Amennyiben a tiltakozás az adatállományban látható, az érintett adatait az Adatkezelő nem használja fel. – A Belügyminisztérium által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvántartás. Az érintett az adatai kiadását megtilthatja. A tiltakozás bejelenthető személyesen vagy postai úton bármely kormányhivatal járási hivatalánál, vagy a Belügyminisztériumnál, elektronikusan a személyes ügyfélkapun keresztül, külföldön a magyar külképviseleten. Az adatletiltásról részletes tájékoztató olvasható: http://nyilvantarto.hu/hu/adatletiltas. Az Adatkezelő telefonszámot az Eht. 162. § alapján a nyilvános előfizetői listáról, címtárból (pl. telefonkönyv) vesz át, feltéve, hogy az érintett azt nem tiltotta meg. Amennyiben az érintett az adatai felvételét meg kívánja tiltani, azt jelezheti az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, amely a tiltakozás tényét köteles a nyilvános adatállományban feltüntetni.

 A kezelt adatok köre Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett azonosítása, a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám. Az adatkezelés jogalapja törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása. Adományokkal kapcsolatos adatok.

3.3. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Alapítvány fér hozzá.

3.4. Cookie-k

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Alapítvány a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Alapítványtól.

Alkalmazott cookie-k:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Alapítvány Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat

– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Tájékoztatom, hogy habitus.com domain alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem. A személyes adatok kezeléséről a tájékoztatást az alábbiakban adom meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GPRD”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az Adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket. A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél nyilvántartott valamennyi személyes, különleges és közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

I. Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések:

  • Ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében folytatott adatkezelés
  • Információkérés (megkeresés)
  • Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések
  • Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelő az alábbi személyes adatok birtokába kerül tevékenységével összefüggésben:

  • Alapvető személyes adatok, nevezetes az érintett kereszt- év vezetékneve, lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye), telefonszáma, valamint e-mail címe.
  • Az érintett magánéletével összefüggő adatok, melyeket Adatkezelő az életvezetési tanácsadói tevékenységével összhangban, szigorúan bizalmas jelleggel kezel. Ezen adatok különösen, de nem kizárólag a következők: az érintett hivatásával, valamint karrierjével összefüggő ismeretek, az érintett emberi kapcsolataival, pénzügyeivel, gazdasági körülményeivel összefüggő ismeretek, valamint az érintett testképével kapcsolatos adatok.

Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő különböző orientáltságú (pl. életvezetési) konzultációs tevékenységet folytat, melyet személyesen vagy online módon, zárt keretek között tart meg a magánszemély-jelentkezők számára, egyénileg vagy csoportosan. Adatkezelő esetenként ingyenes nyílt napot tart. Ezen eseményekre az érdeklődőknek különböző regisztrációs ív kitöltésével van módjuk jelentkezni. Az események irányultsága, illetve terjedelme az ív címéből és leírásából egyértelműen kideríthető.  A regisztrációs ív azon szempont mentén lett kialakítva, hogy az érintetteknek módjukban álljon nyilatkozni arról, hogy hozzájárulnak, hogy adatkezelő az adataikat megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye az érintettekkel a kapcsolatot. A jelen Adatkezelési tájékoztató link formájában be lett illesztve a regisztrációs ívbe. Az ív kitöltése és megküldése során az érintettnek kötelezően meg kell adnia az e-mail címét, nevét és (mobil)telefonszámát. Ennek célja kizárólag az érintett azonosítása a teljesítés során, illetve az érintettel való kapcsolatfelvétel, mely a regisztrációs ív funkcióját és célját tekintve elkerülhetetlen. Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a Hatóság nem vezet nyilvántartást.

Adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjaiban rögzített honlapja nyilvános, tehát szabadon látogatható. A honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető ki, így nem valósít meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.

Ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében folytatott adatkezelés

Adatkezelő az ügyfelei elérhetőségeit, tehát mindazon természetes személy (akár ezen érintett valamely jogi személy képviseletében vagy meghatalmazásában, akár saját jogán lép fel) elérhetőségeit, akikkel jogviszonyba kerül egy adott teljesítés kapcsán, saját rendszerén belül, elektronikusan nyilvántartja az ügyfélkapcsolat fenntartása, illetve a kommunikáció folytatása érdekében. Adatkezelő ezen adatkezelés keretében kezeli az érintettek kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét és telefonszámát. Adott esetben adatkezelő kezeli az érintettek titulusát, beosztását, illetőleg azon jogi személy nevét, melyet az érintett képvisel. Adatkezelő saját informatikai rendszerén belül, a nyilvánosságtól elzártan kezeli. A jelen adatkezelés keretében kezelt adatokhoz hozzáférése van Adatkezelő elektronikus tárhelyének szolgáltatójának is oly módon, hogy a szerverre feltöltött személyes adatokat az üzemeltetés keretében értelemszerűen megismerhetik az említett üzemeltetők. A fent rögzített üzemeltetők ebből a szempontból külön adatkezelőnek minősülnek, adatkezeléseikre saját adatkezelési szabályzatuk tekintendő irányadónak. Adatkezelő az érintettek hozzájárulásával kezeli a szóban forgó személyes adatokat, melyeket különböző módon szerez be: az elektronikus űrlapok (ajánlatkérés) kitöltésével az érintetteknek módjukban áll nyilatkozni arról, hogy megismerték az adatkezelés szabályait, illetőleg arról, hogy elfogadják, hogy Adatkezelő ennek megfelelően kezelje a megadott adataikat; Amennyiben a hozzájárulás nem tud ebben a formában megvalósulni, Adatkezelő írásos nyilatkozatot szerez be a személyes adatok megadását megelőzően, hogy az érintettek megismerték az adatkezelés szabályait, és elfogadják, hogy Adatkezelő ennek megfelelően kezelje az adataikat. Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a Hatóság nem vezet nyilvántartást. A lenti adatokon felül az érintettekről az ügyfélkapcsolat keretében begyűjtött és kezelt egyéb személyes adatok Adatkezelő nem kezel, azokról nem vezet nyilvántartást.

A Tájékoztató hatálya, az érintett Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységeire terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre, az adatkezelő üzleti tevékenységére, és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésekre. A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez

A Tájékoztató hatálya, az érintett Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységeire terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre, az adatkezelő üzleti tevékenységére, és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésekre. A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez

4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során, vagy a hírlevélre való feliratkozás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg

. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Alapítvány az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kapcsolattartás, hírlevél küldés, továbbá a jegyvásárlás feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli.

 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Az Alapítvány a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart

 A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségeket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Alapítvány illetve Alapítvány belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Alapítvány adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, jegyértékesítő, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Az Alapítvány az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását.

Alapítvány az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Alapítvány a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Alapítvány az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Habitus Mentálhigiénés Alapítvány, 1123 Budapest Xll., Győri út 1.

E-mail: info@habitusalapitvany.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével a fenti elérhetőségeken keresztül fordulhat az Alapítvány munkatársához

7Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Honlapon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben az Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Alapítvány az egyes jogszabályokban előírt időtartamig megőrzi.

. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Alapítvány az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

– Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Alapítvány jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Alapítvány ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Alapítvány rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Alapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Alapítvány által, a Honlapon biztosított módon.